top of page
מודל הר הבית

הר הבית

בעקבות הפגיעה המתמשכת בריבונות ישראל בהר הבית, הרס העתיקות, הבניה הבלתי חוקית, מניעת תפילה מיהודים והתנכלות למבקרים היהודיים בהר פנה חוג הפרופסורים לעירית ירושלים, משטרת ישראל ורשות העתיקות כדי לברר, על פי חוק חופש המידע, אילו פעולות נוקטות הרשויות הללו בהר הבית כדי לאכוף את חוקי מדינת ישראל בהר. הרשויות סרבו להשיב בטענה שהנושא "רגיש" וצרך להיות חסוי, כמו דו"ח מבקר המדינה על המתחולל בהר.
החוג פנה לבית המשפט המחוזי בירושלים, כבית דין לעניינים מנהליים בעתירה שתכליתה …לחייב את הרשויות למסור את הפרטים הדרושים.

אתמול התקיים הדיון הראשון. שמחתי לראות כי גם כבוד השופט התקשה להבין מדוע תשובה על השאלה "כמה אישורי בניה ניתנו בהר הבית?" או "כמה הפרות חוק העתיקות נרשמו בהר הבית"? פוגעת בביטחון המדינה. הוא הטיל "שיעורי בית" על הרשויות והדיון הבא נקבע לעוד חודש ימים. אני מקווה כי הפעם יגיעו מצויידים בתשובות מפורטות.

התמונה מאת מיכאל יעקובסון tps://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1333938

bottom of page