top of page

ט' טבת תשפ"ג - 2.1.2023

גילוי דעת: נבחרי הציבור אל תיראו ואל תחתו

בחודש האחרון הציבור מוצף בעצומות החתומות על ידי קבוצות המתייחדות לפי סוגי עיסוקן ומביעות חרדה לגורל המדינה. מקורות החרדות הם דיווחים מהמו'מ על ההסכמים הקואליציונים  עוד טרם הקמת הממשלה וטרם התחלת פעולתה.

היו בחירות עם הכרעה ברורה. בנושאי ציונות ויהודיות ההכרעה ברורה עוד יותר.

כל נבחרי הציבור המשתתפים בהקמת הממשלה מביעים כוונה להגשים הבטחות בחירות. בניגוד לממשלה אחרת, זהו נוהל דמוקרטי מובהק. מדינאי שקיבל אמון הציבור על בסיס התחייבותו לפעולות מוגדרות הריהו כמי שחתם חוזה בלתי כתוב עם תומכיו וחובתו הדמוקרטית היא לקיים הבטחות. כל מה שראינו עד כה הוא בעיקר דרישות למימוש הבטחות בחירות.

מבול המודעות היקרות וריבוי החתימות המביעות חרדה לגורל המדינה לא מתייחסות לפעולות הממשלה שעדיין לא קמה ומערערות על חובת נבחרי הציבור למלא חלקם בחוזה עם הציבור שנתן בידם את הכח למלא שליחותם.

אם כך מה מבטאות המודעות היקרות המתנוססות בראש חוצות? כנראה הפעלת כח להפחדת נבחרי הציבור המקימים את הקואליציה מלמלא את שליחותם.

אנו קוראים לכל חברי הקואליציה החדשה להתעלם מגל העצומות ולדבוק בשליחותם על בסיס הבטחות שהבטיחו לציבור ועל בסיסן זכו בתמיכה. זוהי דמוקרטיה במיטבה!

 

 

הנהלת חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי:

פרופ' אלישע האס – יו"ר

פרופ' ראובן אורדע

פרופ' אהוד דוכובני

פרופ' אשר יהלום

פרופ' נתן נתניהו

פרופ' צילה סינואני-שטרן

ד"ר גאולה פארן

ד"ר משה פרץ

ד"ר מרדכי קידר

ד"ר אלי רון

ד"ר יהודה שלם

ד"ר נילי שריון

bottom of page