top of page

הצטרפות לחוג 

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי הוא עמותה לא מפלגתית של אקדמאים המאוחדים בדאגה לביטחונה של מדינת ישראל ולצביונה היהודי.

חברי החוג הם פרופסורים, חוקרים, מדענים ומרצים, הפעילים במוסדות אקדמיים רבים, בכל התחומים העיקריים. החברות בחוג פתוחה לבעלי תואר שלישי (כולל רופאים, רופאי שיניים, ווטרינרים), מן המגזר הפרטי והציבורי.כחברים נלווים יכולים להירשם כל התומכים במטרות החוג ופעולותיו.

אנו תומכים בעקרונות הבאים ופועלים לקידומם:

ארץ ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי:

יו"ש והגולן הם חלקים בלתי נפרדים של ארץ ישראל. לכל יהודי עומדת הזכות לחיות בביטחון ותחת ריבונות ישראלית בכל חלק של הארץ.

אנו מתנגדים בתוקף למסירת חלק כלשהו של ארץ ישראל לשליטת גורם זר.

​מורשת יהודית:

תוכניות החינוך ומערכת המשפט של ישראל צריכות להתבסס על מורשת ישראל ועל הערכים הלאומיים, במטרה לשמר את אופייה היהודי של מדינת ישראל.

​כלכלת שוק חופשי:

המערכות הפוליטיות והכלכליות של ישראל צריכות לאמץ עקרונות של כלכלת שוק חופשי,  לבטל העדפות פוליטיות ולצמצם מעורבות ממשלתית,

במטרה לאפשר למדינת ישראל לממש את כושרה הכלכלי.

אני הח"מ שותף לאמור לעיל, מעוניין להשפיע על המדיניות הלאומית ומבקש להצטרף לחוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי.

  • Facebook
שייך לרופאים שפויים
ציין במה תוכל להשתתף
bottom of page