top of page

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה

המהפכה המשפטית שהחלה לפני כ-30 שנה מצד הרשות השופטת היא שפגעה בדמוקרטיה ● הרפורמה שמציע עתה שר המשפטים היא תגובה מאוחרת מאוד על חוסר האיזון המתמשך ● בית המשפט העליון אינו בסכנה.


בית המשפט העליון אינו בסכנה, ואיש אינו מאיים להרוס אותו, או לפגוע בדמוקרטיה, כפי שטוענים סוכני ההפחדה למיניהם. ההפך הוא הנכון: המהפכה המשפטית מלפני כ-30 שנים היא שפגעה בדמוקרטיה, על-ידי הפרת מערכת הבלמים והאיזונים החיונית בין שלוש הרשויות.


למעשה, חולשת הרשות המחוקקת והרשות המבצעת היא שאפשרה לרשות השופטת לחדור לתחומים שאינם שלה. לקח לימין כ-30 שנים להתאושש מהלם המהפכה המשפטית שהונהגה פחות או יותר במקביל למהפכה האוסלואידית. יוזמתו של שר המשפטים יריב לוין היא תגובה מאוחרת מאוד על חוסר האיזון המתמשך.


השופטים אמורים לשפוט לפי החוקים שנקבעו על-ידי נבחרי הציבור, הרשות המחוקקת. לא סביר ש-15 אנשים שאינם נבחרים יתגברו על 120 אנשים שהם נציגי הריבון - ציבור הבוחרים - ונבחרו בבחירות דמוקרטיות. בהשוואה לאזרח מן השורה, לשופטים יש יתרון בידיעת החוק ובסמכות לשפוט לפיו. אבל, בהשוואה לאזרח מן השורה, לשופטים אין כל יתרון בכל הקשור לסבירות ו/או למידתיות.


הוועדה למינוי שופטים מורכבת מתשעה פוליטיקאים, שלושה מתוכם הם גם שופטים. אמון הציבור ברשות השופטת הוא עיקר כוחה. על-כן מצער שהרשות השופטת כורתת שוב ושוב את הענף שעליו היא נשענת ויושבת. מטרתה של יוזמת לוין היא להשיב את האמון ברשות השופטת ואת האיזון בין שלוש הרשויות.


במקביל, גם מוסד היועץ המשפטי לממשלה אינו מתנהג כיועץ אלא כרשות-על, מעל הרשות המבצעת ולעתים גם מעל הרשות המחוקקת, ואף מעז לעתים לכפות את דעתו על רשויות אלה, בשעה שתפקידו - כשמו כן הוא - יועץ, כלומר מי שלפעמים עצותיו מתקבלות ולפעמים לא. על-כן שם התפקיד של היועמ"ש/ית הוא: יועץ.


זו העת לחשבון נפש ולניתוח תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה (היועמ"ש/ית), תפקיד רב-תחומי, כאשר בין התחומים קיימים ניגוד עניינים וסתירות מובנות. למעשה, מדובר בתחומים אחדים ולא אחד בלבד, וחשוב להפריד ביניהם, כדי שיתבצעו באופן הראוי.


המשך הברכה "השיבה שופטינו כבראשונה" הוא "ויועצינו כבתחילה". נראה שהרישא צריכה להיות מופנית כלפי הרשות השופטת, והסיפא - לעבר היועץ המשפטי לממשלה ויועצים משפטיים ברמות השונות. מעמדם התחזק לבלי הכר, עד-כדי פגיעה בסמכויות הרשות המבצעת, הן כאשר מדובר בנבחרים, הן כאשר מדובר במנהלים והן כאשר מדובר במפקדים, הן בחיים האזרחיים והן בצה"ל. גם כאן יש הכרח לחזור לאיזון הנכון והראוי. חשוב שהיועמ"ש/ית יצטנע מעט, וישיב כבתחילה את תפקודו של מוסד היועץ המשפטי.


ואחרי כל אלה יש לאחל לממשלה החדשה הצלחה במשימותיה החשובות, כולל השבת שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה.


ד"ר רון בריימן

היה יו"ר חוג הפרופסורים


פוסטים אחרונים

bottom of page