top of page

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי
הוא עמותה לא מפלגתית הפועלת למען ביטחונה של מדינת ישראל ולצביונה היהודי.
חברי החוג הם פרופסורים, חוקרים, מדענים ומרצים.
 

אנו תומכים בעקרונות הבאים ופועלים לקידומם:

ארץ ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי:

לכל יהודי עומדת הזכות לחיות בביטחון ותחת ריבונות ישראלית בכל חלקי הארץ, כולל יו"ש והגולן.

אנו מתנגדים בתוקף למסירת חלק כלשהו של ארץ ישראל לשליטת גורם זר.

מורשת יהודית:

תוכניות החינוך ומערכת המשפט של ישראל צריכות להתבסס על מורשת ישראל ועל הערכים הלאומיים,

במטרה לשמר את אופייה היהודי של מדינת ישראל.

כלכלת שוק חופשי:

המערכות הפוליטיות והכלכליות של ישראל לבטל העדפות פוליטיות ולצמצם מעורבות ממשלתית,

במטרה לאפשר למדינת ישראל לממש את כושרה הכלכלי.

החוג מפרסם מאמרים, חוות דעת ומודעות בעיתונים, ומארגן כנסים וסיורים.

המקור היחיד שלנו למימון הפעילויות הוא דמי חבר ותרומות.  אנחנו זקוקים לעזרתכם!

Donate
  • Facebook

ליצירת קשר  Profs4Israel@gmail.com   

 

תודה על התמיכה!

דגל ישראל
bottom of page