top of page
עמדה - מיקרופון

עמדת חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי בעניין פולמוס פרס ישראל

אגודות מדענים, קרנות שונות ומדינות נוהגות להעניק פרסים מכובדים לבעלי הישגים מקצועיים המקדמים את הידע והטכנולוגיה האנושית. כל הגופים נותני הפרסים מקבלים החלטות על סמך חוות דעת מקצועיות של ועדות מקצועיות. גם פרס ישראל מוענק על ידי שר החינוך בהתאם להמלצות של ועדות מקצועיות .אולם ,פרס ישראל אינו פרס שמדענים נותנים למדענים. זהו פרס שבו החברה הישראלית מוקירה מי שתורם תרומה משמעותית (כולל מפעל חיים) לחברה בישראל. ולכן שר החינוך אינו חייב לתת פרס למי שפוגע במפעל לאומי כגון אוניברסיטה בישראל. זכותו של הציבור בישראל להימנע מהענקת פרס למדענים שקוראים להחרים חלק מפעולות המדינה, מוסדותיה או מדעניה.

 

זכותו וחובתו של כל שר בישראל לשקול את העניין של הציבור בבואו להחליט על הענקת הוקרה למישהו גם אם הועדה המקצועית מצאה אותו כשיר מבחינת טיב ההישג המקצועי. ההגנה על החברה בישראל והחרדה למניעת מעורבות פוליטית ביחסים בתוך האקדמיה בישראל צריכים להיות נר לרגלי הממשלה בכל החלטה הקשורה לאקדמיה.

ראוי לציין שחוק ההשכלה הגבוהה (1958) העניק לאקדמיה בישראל אוטונומיה בהקצאת משאבי משלם המיסים לחוקרים במוסדות האקדמיים בישראל. גם הקצאת משאבי המדינה באקדמיה נעשית באמצעות המלצות של ועדות מקצועיות פנימיות במערכת האקדמית, בשקיפות מוגבלת מאוד. זוהי מערכת השיפוט על ידי עמיתים המבוססת בלעדית על יושרה ואובייקטיביות, וזו משימה לא קלה.

 

כל קריאה לחרם ממי שמורמים מחבריהם באקדמיה על ידי פרסי הוקרה עשויה לגרום להטיה מודעת או בלתי מודעת בכושר השיפוט האובייקטיבי של חברי ועדות השיפוט. ההליך של שיפוט על ידי עמיתים שביר, ועדין, וצריך לשמור עליו מכל משמר. הקריאה לחרם מרעילה את מערכת השיפוט על ידי עמיתים ולכן חשוב להוציא את הקריאות לחרם מתוך הדיון הציבורי בישראל על ידי הימנעות ממתן הוקרה למי שמקדם חרמות פנימיים ואף חיצוניים.

 

לאור כל זאת, חוג הפרופסורים קורא לכל המעורבים בפולמוס מועמדותו של פרופ' גולדרייך לפרס ישראל לאמץ את עמדתו המקורית של משרד החינוך ולא להעניק את הפרס חרף עמדתה של הועדה המקצועית.

 

הנהלת חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי

 

bottom of page