top of page

הצטרפות לחוג 

  • Facebook

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי הוא עמותה לא מפלגתית של אקדמאים המאוחדים בדאגה לביטחונה של מדינת ישראל ולצביונה היהודי.
חברי החוג הם פרופסורים, חוקרים, מדענים ומרצים, הפעילים במוסדות אקדמיים רבים, בכל התחומים העיקריים.
החברות בחוג פתוחה לבעלי תואר שלישי (כולל רופאים, רופאי שיניים, ווטרינרים), מן המגזר הפרטי והציבורי.
כחברים נלווים יכולים להירשם כל התומכים במטרות החוג ופעולותיו.

אני הח"מ שותף/שותפה לאמור לעיל, מעוניין/ת להשפיע על המדיניות הלאומית ומבקש/ת להצטרף לחוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי.

נא להעביר דמי חבר שנתיים ע"ס 350 ש"ח בכרטיס אשראי בתשלום מקוון

דגל ישראל
bottom of page