top of page
ישראל  חזקה
OUR VISION
White Crosses

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי:

הוא עמותה לא מפלגתית הפועלת למען ביטחונה של מדינת ישראל ולצביונה היהודי.

חברי החוג הם פרופסורים, חוקרים, מדענים ומרצים.
בחוג יכולים להיות חברים כל בעלי התואר השלישי, רופאים ורופאי שיניים.
כחברים נלווים יכולים להרשם כל התומכים במטרות החוג ופעולותיו.

אנו תומכים בעקרונות הבאים ופועלים לקידומם:

כלכלת שוק חופשי:

המערכות הפוליטיות והכלכליות של ישראל צריכות לאמץ עקרונות של כלכלת שוק חופשי,  לבטל העדפות פוליטיות ולצמצם מעורבות ממשלתית, במטרה לאפשר למדינת ישראל לממש את כושרה הכלכלי.

מורשת יהודית:

תוכניות החינוך ומערכת המשפט של ישראל צריכות להתבסס על מורשת ישראל ועל הערכים הלאומיים, במטרה לשמר את אופייה היהודי של מדינת ישראל.

ארץ ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי:

יו"ש והגולן הם חלקים בלתי נפרדים של ארץ ישראל. לכל יהודי עומדת הזכות לחיות בביטחון ותחת ריבונות ישראלית בכל חלק של הארץ. אנו מתנגדים בתוקף למסירת חלק כלשהו של ארץ ישראל לשליטת גורם זר.

מאמרים אחרונים

Concrete Wall

מערוץ ה - YouTube של החוג