top of page

בקשה להצטרף לחותמים על העצומה שתומכת ברפורמה

1.אנו הח"מ, אנשי אקדמיה בכירים, רואים לנכון להביע את דעתנו כדלהלן:
רפורמה מקיפה במערכת המשפט היא חיונית עקב המהפכה החוקתית שהוביל פרופ' אהרן ברק אשר הפרה את האיזון בין הרשויות בישראל.

2. הפרת האיזון בין הרשויות והעצמת כוחו של בית המשפט נעשה באמצעות כלים מגוונים: ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית ובפרט הרחבתה אף לחוקי יסוד, הרחבה של זכות העמידה, הרחבה של דוקטרינת השפיטות, הרחבת השימוש בעילת הסבירות, שימוש בפרשנות תכליתית סובייקטיביות, והעצמה מרובה של סמכויות היועמ"שים. כל אלו הצטברו לכלל הפרה יתירה של האיזון האמור.

3. הליכי החקיקה בישראל נותנים מרחב גדול לדיון, לדיוק ולשכנוע. המקום המתבקש לדיון בפרטי הרפורמה הוא כנסת ישראל ויש לקיים בה דיונים ענייניים בין תומכי הרפורמה החיונית ומתנגדיה כמקובל. 

4. ככל שניתן, טוב לקיים הידברות ולחתור להסכמות רחבות אך אסור לפגוע בתהליך החיוני של תיקון מערכת המשפט, שבשנים האחרונות הסיגה באופן מופרז מאוד את גבול הרשויות האחרות.

3. תוארי האקדמי הוא

תודה על שיתוף הפעולה

תרמו עכשיו
bottom of page